09159066042

چند معنایی در ترجمه

چند معنایی در ترجمه

مترجم خوب هرگز مفتون معنای اول واژگان نمی شود یا به دلیل اینکه چنین واژگانی تا حدودی آشنا یا ظاهرا متشابه با معادلهای مورد نظر مترجم یا منطبق بر حدسیات و ذهنیات وی به نظر می رسند از مفهموم دقیق آنها غافل نمی شود.

دلایل عمده بی توجهی مترجمان به معانی مختلف واژه ها و عبارات در حین ترجمه عمدتا ریشه در دو دسته عوامل اساسی دارد:

الف) عوامل غیر زبان شناختی (non-linguistic factor)
 • وابستگی روانی و اعتماد بیش از حد نسبت به معنای اول ارائه شده در فرهنگ لغت
 • عدم آشنایی یا احاطه مترجم به کاربردهای مختلف لغات و عبارات در سبکهای مختلف
 • استفاده مترجم از لغت یا عبارتی به دلیل تشابه آن با دانش قبلی یا ایجاد نوعی تداعی ذهنی
 • عدم احساس نیاز مترجم به مراجعه به فرهنگ لغت
 • مشغله های ذهنی زیاد
 • تنبلی در یافتن معادلهای دقیق و مناسب
 • اهمال یا شتابزدگی مترجم
ب) عوامل زبان شناختی (linguistic factor)

 • زبان مجازی (figurative language) زبان استعاری یا زبان کنایه ایی (که متداول ترین انواع زبان مجازی تشبیه و استعاره است).
 • چند معنایی(polysemy) همنویسی یا همنامی
 • اصطلاحات
 • ضرب المثل ها
 • واژگان مشابه یا تداعی کننده تشابه در نوشتار و گفتار
office211