09159066042

ملاکهای یک ترجمه خوب

ملاکهای یک ترجمه خوب

تعیین ملاکهای یک ترجمه خوب ممکن است کاری ساده نباشد، ولی از میان آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • به آسانی و سادگی برای خواننده قابل فهم باشد.
 • روان و شفافییت معنایی و آوایی داشته باشد.
 • از اصطلاحات در جای مناسبی استفاده کرده است.
 • نکات ظریف ادبی تا حدودی منتقل شود.
 • معنا و مفهموم زبان مبدا تا حد امکان در زبان مقصد منتقل شود.
 • مترجم کلمات قصار، اشارات،تلمیحات زبان ادبی متن مبدا را روشن می نماید.
 • توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی زبان مبدا از اهمییت خاصی برخوردار است.

چند پیشنهاد کلی در ترجمه متون

 • به پدیده چند معنایی در ترجمه توجه داشته باشید و فقط به معنای اول آن اکتفا نکنید.
 • با اصطلاحات احتیاط آمیز برخورد کنید و حدالامکان از ترجمه تحت اللفظی خودداری کنید.
 • در صورت لزوم جمله مجهول را به معلوم و یا بالعکس ترجمه کنید.
 • دایره المعارف را جانشین فرهنگ لغت نکنید.
 • برای تک تک جملات احساس مسئولییت اما نه برای ترجمه آنها
 • گاهی لازم است برای اسامی خاص ترجمه مناسبی در زبان مقصد ارائه شود.

 

 

pen