09159066042

حسن تعبیر در ترجمه

حسن تعبیر در ترجمه

واژه انگلیسی euphemism در فارسی به حسن تعبیر ترجمه می گردد و خود از دو واژه یونانی eu به معنی خوب pheme به معنی گفتن تشکیل می گردد.
دو نکته ذیل را در مورد حسن تعبیر نباید از نظر دور نگه داشت:
  • (fluency) روانی در کلام و نیز در برگردان متون از زبانی به زبان دیگر بدون احاطه کافی بر چنین اصطلاحاتی امکان پذیر نیست.
  • بسیاری از  اصطلاحات حسن تعبیری ممکن است به دلایل مختلف از جمله عدم کسب تجربه و آموزش کافی مترجم آشنا و شفاف نباشد.

انواع حسن تعبیر

1- کاربرد حسن تعبیر در اعتقادات و باورهای دینی (religious euphemisms)
2- کاربرد حسن تعبیر در اخلاقیات اجتماعی (moral euphemism)
3- کاربرد حسن تعبیر در پزشکی و کالبد شناسی (medical euphemism)
4- کاربرد حسن تعبیر در نظام کشورداری و سیاست (political euphemism)
اهمییت حسن تعبیر  در ترجمه متون
برای یک مترجم خوب دانش نسبت به اصطلاحات عامیانه (slang) یکی از مسایل مهم می باشد. علاوه بر آن  احاطه بر اصطلاحات حسن تعبیری نیز مهم می باشد.
اصطلاحات قدرت بیان، سرزندگی و شفافیت در زبان  را بالا می برد و بدان رنگ و تنوع می بخشد.
در یادگیری و به کارگیری اصطلاحات حسن تعبیری در زبان انگلیسی و در هنگام ایجاد تمایز بین اصطلاحات مودبانه و آراسته لاتینی و الفاظ جسورانه و بی پروای انگلوساکسون این واقعییت در زبان مشهود می شود که واژه ها و عبارات نه تنها مفاهیم صریح دارند، بلکه در برگیرنده مفاهیمی ضمنی و تلویحی می باشند که بازتاب دهنده نحوه نگرش، احساسات و ارزشهای فردی و اجتماعی نسبت به آنهاست.

 

112