09159066042

ترجمه اصطلاحات و ضرب المثلها

ترجمه اصطلاحات و ضرب المثلها

اصطلاح از مجموعه ایی ثابت از لغات تشکیل شده است که معنا و مفهموم گروهی و یکپارچه آنها با تعاریف و معانی تک تک آنها متفاوت است.

ضرب المثل ها نیز همانند اصطلاحات، گروه مهمی از ترکیبات زبانی را تشکیل می دهند که روح نشاط و زندگی را در زبان جاری می کنند، به طوری که زبان بدون آنها کسالت آور و یکنواخت می شود.
اصطلاحات و ضرب المثل ها نه تنها حاوی اطلاعات اند بلکه در برانگیختن عواطف و احساسات،ادراک زیبایی به نحو زیادی موثرند.در واقع سخنی که با استفاده از اصطلاح و ضرب المثل بیان شود تاثیر بیشتری بر شنونده می گذارد.
جنبه های  مختلف معنایی اصطلاحات را می توان به معنای مجازی یا استعاری، معنای تحت الفظی، ویژگیهای عاطفی، خصوصیات سبکی،و رنگ و بوی ملی و قومی تقسیم بندی کرد .
چند نکته درباره انتخاب معادل
  • مترجم اصطلاحات مشابه را در دو زبان جستجو کند و در برابر هم قرار دهد.
  • هرگاه مترجم نتواند در زبان مقصد معادل دقیقی برای اصطلاحی خاص بیابد باید در جستجوی عبارتی معین و مشابه با همان معنای مجازی، منتها با معنای تحت اللفظی متفاوت باشد.
  • در برخی موارد ممکن است در زبان مقصد اصطلاح معادلی وجود نداشته باشد، در این گونه موارد مترجم  می تواند با توجه به الگوی معنایی اصطلاح در زبان مبدا به آفرینش اصطلاح مبدل اقدام کند.
  • واضح است که با توضیح و تفسیر اصطلاحات نمی توان چنان که باید و شاید معادل مناسبی از ساخت معنایی اصطلاح زبان مبدا به دست داد.

مترجم خوب در روند معادل یابی باید تعادلی منطقی و قابل قبول بین جنبه های فرهنگی موجود در اصطلاحات و ضرب المثل های زبان مبدا و مقصد برقرار کند.

 

pen2